Kde se nacházíte: UKMFFKarlínKPMSStudium

Stránky garanta studijního programu Matematika na MFF UK pro studenty, pro uchazeče.
Stránky garanta navazujícího magisterského studia: Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
Stránky garanta doktorského studia oboru Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

Naše katedra zajišťuje výuku následujících oborů a zaměření:


Následující informace jsou určeny studentům, kteří budou studovat dle nové akreditace, která vstupuje v platnost pro bakalářské studium ve školním roce 2012/2013 a pro navazující magisterské studium ve školním roce 2013/2014.

Bakalářské studium

  1. Finanční matematika (FM)
  2. Zaměření stochastika v rámci oboru Obecná matematika

Magisterské studium

  1. Finanční a pojistná matematika (FPM)
  2. Teorie pravděpodobnosti, matematická statistika a ekonometrie (PMSE)

Doktorandské studium

  1. 4M4 - Pravděpodobnost a matematická statistika
  2. 4M9 - Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika
[Click to enlarge image]Bakalářské studium


Finanční matematika (FM) - bakalářský obor.
Tento obor je určen pro studenty, kteří plánují po dosažení bakalářského titulu okamžitý přechod do praxe. Absolventi naleznou uplatnění zejména na podpůrných pozicích ve finančních institucích. Tento obor však plně nepřipraví absolventy na navazující magisterské studium na MFF UK. Absolvent tohoto oboru si po nástupu na navazující magisterské studium bude muset dodělat některé předměty z oboru Obecná matematika a kvůli tomu patrně nedokončí studium ve dvou letech. Na studium na oboru Finanční a pojistná matematika, resp. Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie vás připraví bakalářský obor Obecná matematika se zaměřením Stochastika.

Zaměření Stochastika v rámci bakalářského oboru Obecná matematika.
Toto zaměření připravuje studenty na navazující magisterské studium na oborech Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie a Finanční a pojistná matematika.Magisterské studium


Obor Finanční a pojistná matematika (FPM) zahrnuje matematické metody ve financích s důrazem na aplikace teorie pravděpodobnosti. Na dosti hluboký výklad základních matematických disciplin navazují v magisterském studiu speciální přednášky. Jejich náplň přihlíží k sylabům mezinárodních profesních organizací pojistných matematiků a manažérů rizika při zachování zásad univerzitního vzdělávání. Ve výuce teorie financí a pojišťovnictví je využívána matematická erudice posluchačů. Při zadávání témat diplomových prací je rozvinuta spolupráce s absolventy oboru v praxi. Absolventi oboru získají vzdělání požadované profesními organizacemi pojistných matematiků v EU. Kombinace vzdělání v teorii pravděpodobnosti a finanční vědě je základem pro jejich uplatnění při řízení finančních rizik. Mají znalosti finančního modelování s použitím moderního matematického softwaru.

Studium je odbornou přípravou na výkon profese matematika ve finančních institucích a pro samostatnou tvůrčí či vědeckou činnost v oblastech matematické teorie financí a pojišťovnictví. Znalosti získané v bakalářském studiu jsou rozvíjeny do matematických teorií finančních trhů, kapitálové přiměřenosti, oceňování náhodných peněžních toků, tvorby pojistných rezerv apod. Výklad se z velké části opírá o matematické modelování s použitím moderního softwaru. Obor představuje současnou formu studia aktuárských věd, které má na Univerzitě Karlově osmdesátiletou tradici. Absolventi se uplatní v pojišťovnách, penzijních a investičních fondech, v bankách, ve státní správě a jako odpovědní pojistní matematikové.


Absolvent oboru Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie je do hloubky seznámen s matematickým modelováním náhodných jevů. Má přehled o základních metodách zpracování dat, zejména rozumí jejich matematické podstatě a je schopen tyto metody aktivně rozvíjet a kriticky používat. Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění na analytických pozicích

  • ve finančních institucích, pojišťovnách, investičních společnostech,
  • ve výzkumu a vývoji v medicíně a farmaceutickém průmyslu,
  • ve firmách, které se zabývají výzkumem trhu,
  • v různých výzkumných ústavech, ...
Přečtěte si, co říkají naši absolventi o tomto studiu.
V rámci oboru se lze specializovat na

Ekonometrie

Ekonometrie se zabývá matematickým modelováním složitých ekonomických jevů a systémů, analýzou a verifikací těchto modelů, predikcí a optimálním rozhodováním. Vychází z matematické ekonomie, využívá a rozvíjí potřebné statistické a optimalizační metody, včetně jejich výpočtové realizace, i metody z oblasti náhodných procesů a časových řad. Studenti se mohou zaměřit na finanční matematiku, speciální partie statistiky používané v průmyslu a managementu, v průzkumu trhu apod., mohou si doplnit znalosti ekonomie, informatiky i abstraktní matematiky.

Matematická statistika

Matematická statistika vychází z moderní teorie pravděpodobnosti. Zabývá se především takovými modely reálného světa, které berou v úvahu možné náhodné vlivy. Její metody jsou stále více využívány k vyhodnocování informací založených pouze na částečných znalostech. Studenti se seznámí jak se základy statistického uvažování, tak s celou škálou metod používaných v praxi včetně práce se statistickými programovými systémy. Mohou se také seznámit s aplikacemi v nejrůznějších oblastech — např. v biologii, medicíně a průmyslu.

Teorie pravděpodobnosti a náhodné procesy

Zaměření na Teorii pravděpodobnosti a náhodné procesy nabízí vzdělání v oblasti pravděpodobnosti a matematické statistiky s cílem vychovat odborníky pro tvorbu a užití pravděpodobnostních modelů v přírodovědných, technických i ekonomických oborech. Studium náhodných procesů v čase je dotaženo až k řešení stochastických diferenciálních rovnic, které slouží např. k optimálnímu řízení. Současně probíhá výuka modelování v prostoru s četnými aplikacemi. Absolvování zaměření umožňuje specializaci v průmyslové matematice, v biomatematice, matematické statistice i v matematice finanční či pojistné.


Úplný přehled studijních plánů studijního programu Matematika je možné získat zde. Na síti jsou také k dispozici příslušné informace v pdf formátu. Tyto stránky jsou věnovány dodatečným informacím.

  Informace o výuce na MFF UK jsou uvedeny ve Studijním informačním systému (SIS).
  Seznam předmětů vyučovaných KPMS naleznete zde.
  Rozvrh hodin zajišťovaných KPMS podle učitelů.