Kde se nacházíte: UKMFFKarlínKPMSSponzoři

SponzořiRSJ - poskytuje od r. 2005 prostředky využívané Česká pojišťovna - poskytuje sponzorské dary od 1.1.2013 využívané
 • na nákup vědeckých knih a výpočetního softwaru,
 • na podporu účasti mladých odborných asistentů a doktorandů na konferencích,
 • na zabezpečení pobytů zvaných zahraničních profesorů,
 • na stipendia pro excelentní diplomové práce.
VIG-Re - poskytuje sponzorské dary od 1.10.2018 využívané
 • na nákup vědeckých knih a výpočetního softwaru,
 • na podporu účasti mladých odborných asistentů a doktorandů na konferencích,
 • na zabezpečení pobytů zvaných zahraničních profesorů,
 • na stipendia pro excelentní diplomové práce.
QMiners - poskytuje sponzorské dary od 2019 využívané
 • na odměny účastníkům fakultního kola SVOČ,
 • na podporu doktorandských stipendií.

Výsledky soutěže diplomových prací od r. 2003Od r. 2003 je každoročně vypisována soutěž o nejlepší diplomovou práci v oboru Pravděpodobnosti, matematická statistika a ekonometrie s cílem podpořit zájem studentů o budoucí vědeckou činnost. Soutěž byla laskavě sponzorována společnostmi RSJ, McKinsey a Median.  Zde jsou výsledky soutěže.


2020 - podporováno RSJ

 1. Camfrlová Monika:Stochastické diferenciální rovnice s gaussovským šumem a jejich aplikace
  Karafiátová Iva: Náhodné kótované mozaiky s aplikacemi ve výzkumu polykrystalických materiálů
 2. Míchal Petr: Gradual change model
  Piskačová Nikola: Zobecněné úlohy o květinářce
 3. Lain Michal: Robustní odhady autokorelační funkce
  Vorlíčková Jana: Joint Models for Longitudinal and Time-to-Event Data
  Zeman Ondřej: Analysis of fluctuation of labourers

2019 - podporováno RSJ

 1. Karel Kozmík : Robust approaches in portfolio optimization with stochastic dominance
  Anna Michálková: Metoda převažování (kalibrace) ve výběrových šetřeních
  Ondřej Týbl: Kalman-Bucy Filter in Continuous Time
 2. Romana Dvoranová: Econometric methods of change detection
  Jan Jeliga: Minimax v úlohách rozvrhování za nejistoty
 3. Petr Vejmělka: Recursive estimates of financial time series

2018 - podporováno RSJ

 1. Adam Láf : Detekce nestabilit v některých panelových datech
 2. Kateřina Koňasová: Stochastic reconstruction of random point patterns
 3. Pavla Rusá: Regresní analýza výskytu opakovaných událostí
  Filip Seitl: Random tessellations modeling
  Lukáš Vacek: Optimální portfolia
  Jan Vávra: Bayesovská faktorová analýza

2017 - podporováno RSJ

 1. Tomáš Masák : Velká data - extrakce klíčových informací pomocí metod matematické statistiky
  a strojového učení
 2. Daniela Novotná: Consequences and Applications of the Fock Space Representation Theorem
  Tomáš Rusý: Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management
  Ondřej Vostal: Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control
 3. Tadeáš Hájek: Statistické vlastnosti lokálních stereologických odhadů
  Marek Michl: Kvantilové křivky
  Robert Navrátil: Portfolio Management with Multiple Benchmarks

2016 - podporováno RSJ

 1. Tobiáš Hudec: Absorption cascades of one-dimensional diffusions
 2. Veronika Janíková: Stochastický optimalizační model pro efektivní využití vodní energie
  Tomáš Rubín: Stochastic evolution systems and their applications
 3. Matúš Čellár: Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
  Vít Kubelka: Použití náhodných procesů pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých
  průmyslových systémů
  Prokop Šimon: Topological support of solutions to stochastic differential equations

2015 - podporováno RSJ

 1. Šárka Rusá: Panelová data a detekce změn
 2. Samuel Flimmel: Odhady parametrů useknutých časových řad
  Josef Ondřej: Expektilová regrese
 3. Antonín Hanuš: Analýza změny v randomizovaných studiích
  Štěpán Masák: Beveridgeův-Nelsonův rozklad a jeho aplikace
  Jan Moravec: Simultánní intervaly spolehlivosti duální k postupným metodám vícenásobného srovnávání

2014 - podporováno RSJ

 1. Jakub Večeřa: Nestacionární časové řady
 2. František Kalibán: Nelinearita v modelech časových řad
  Jakub Marčiny: Ověřování předpokladu modelu proporcionálního rizika
 3. Lukáš Drápal: Multivatiate extreme value models and their application in hydrology

2013 - podporováno RSJ

 1. Tibor Mach: Robustní filtrování
  Martin Melicherčík: Testy linearity v časových řadách
 2. Petr Čoupek: Stochastic intergrals driven by isonormal Gausian processes and applications
  Szilárd Kálosi: Penalizační metody ve stochastické optimalizaci
 3. Ondřej Kafka: Optimální plánování rozvozu pomocí dopravních prostředků

2012 - podporováno RSJ

 1. Karel Lavička: Invariantní míry pro dissipativní stochastické diferenciální rovnice
  František Žák: Markovské semigrupy
 2. Lucie Pekařová: Metody pro analýzu změny od počáteční hodnoty ke konečné
  Michaela Tichá: Vícekriteriální hry
  Jana Veverková: Statistické odhady a chvosty jejich rozdělení pravděpodobnosti

2011 - podporováno RSJ

 1. Stanislav Nagy: Hĺbka funkcionálnych dát
 2. Lukáš Adam: Nelinearity v úlohách stochastického programování: aplikace na řízení rizika
 3. Vera Djordjilovič: Statistická analýza přežití
  Alena Tůmová: Modely a statistická analýza procesu rekordů

2010 - podporováno RSJ

 1. Hofmanová Martina: Weak solutions to stochastic differential equations
  Králová Dana: Dynamic analysis of portfolio by means of Kalman filter
 2. Hendrych Radek: Econometric systems of simultaneous equations in the life insurance
  Kozmík Václav: Portfolio efficiency with continuous probability distribution of returns
 3. Kříž Pavel: The identification function for the convergence in probability with an application
  in the estimation theory
  Pacáková Andrea: Analysis of change from baseline to post-intervention value

2009 - podporováno RSJ

 1. Michal Rychnovský: Matematické modely LGD
 2. Radim Navrátil: Statistické aplikace urnových modelů
  Iva Zymáková: Dopravní problém

2008 - podporováno RSJ a McKinsey

 1. Ondřej Honzl: Lévyho procesy
  Radka Picková: Odhady Value-at-Risk – nestandardní postupy
 2. Marek Dvořák: Metody shlukové analýzy a jejich aplikace v marketingu
  Jakub Petrásek: Metody bootstrap pro závislá pozorování
 3. Jiří Krtek: Genetické algoritmy a jejich využití v optimalizaci
  Martin Schenk: Náhodné procesy indexované množinami

2007 - podporováno RSJ, McKinsey a Median

 1. Tomáš Hanzák: Dekompoziční metody pro časové řady s nepravidelně pozorovanými hodnotami
  Jana Šafránková: Mnohorozměrné modely typu ARCH a GARCH
 2. Veronika Poláková: Odhady modelu časové řady
  Jana Pohořálková: Zdravotní pojištění v prostředí stárnoucí populace
 3. Daniela Rambousková: Pravděpodobnostní modely a metody pro analýzu sportovních výsledků
  Ondřej Vencálek: Stochastické modelování epidemií

2006 - podporováno RSJ a McKinsey

 1. Jitka Čížková: Očekávaná hodnota informace ve stoch. programování
  Šárka Došlá: Bimodální rozdělení
  Klára Hůdová: Analýza formulí pro kapitálovou přiměřenost neživotních pojišťoven
  Petr Charamza: Zobecnění Markowitzova modelu
  Tomáš Petr: Výpočetní aspekty hodnocení finančních instrumentů
  Michal Pešta: Isotonic regression in Sobolev spaces

2005 - podporováno RSJ a McKinsey

 1. Iva Justová: Modelování závislostí v pojistné matematice pomocí kopulí
  Petr Marhoun: Skoringové a klasifikační metody
  Linda Rousová: Testy heteroskedasticity v lineárním modelu
 2. Jan Čížek: Metody konstrukce výnosových křivek
  Tomáš Havel: Dekompozice produktu a finančních toků v životním pojištění
  Tadeáš Horký: Testy náhodnosti autoregresních parametrů
  Miriam Marušiaková: Vícefázová regrese
  Petr Novotný: Feynman-Kacova formule
  Michaela Šedová: Meta-analýza

2004 - podporováno McKinsey

 1. Libor Pospíšil: Minimální cesty semimartingalů
  Luboš Prchal: Neparametrické odhady pro analýzu funkcionálních dat
 2. Martin Schindler: Pořadové testy nezávislosti
 3. Jana Čerbáková: Minimaxové kritérium ve finančním rozhodování
  Martin Hanek: Testování shodnosti regresních křivek

2003 - podporováno McKinsey

 1. Eliška Kozáková: Matematika dluhopisových cenných papírů
  Petr Šimeček: On the minimal probabiliáty on intersection of dependent ivents
 2. David Kraus: Modely a metody pro analýzu a predikci výskytu náhodných událostí
  Soňa Reisnerová: Trojúhelníková schémata v neživotním pojištění